Katarina Skolgille

Några händelser ur Katarina Skolgilles historia

Första Gillet
Första Gillet på Bellmansro 1929

Någon dag omkring den 1 september 1929 anlände från Brüssel till Stockholm, Gymnastikdirektör Lars Sandberg. Han hade sedan många år innehaft ett svenskt gymnastikinstitut i Brüssel. Vid sin hemkomst uppsökte han sin gamla skolkamrat Emil Vickhoff och uttalade för honom sin önskan att någon gång sammanträffa med några fler av de gamla kamraterna. De kontaktade därefter Konsul Einar Olander vilken genast anslöt sig till förslaget att samla gamla katrinister och om möjligt bilda en kamratförening. Resultatet blev ett upprop i pressen vari kallades till möte å restaurant Bellmansro 6 september 1929 kl 8 em. Till detta möte hade inbjudits
f d lärarna Doktor Malmstedt, Doktor Zamore och Doktor Stigler. Ja det var så det hela började. Mötet öppnades med en välkomsthälsning av Konsul Olander som enhälligt utsågs till att leda mötet.

Man beslöt att bilda en kamratförening. På nästkommande sammanträde föreslogs att den nybildade föreningen skulle få namnet S:a Catharina Skolgille. Namnet skulle diskuteras på nästkommande möte. Detta möte upplöstes ’enligt § 8 i protokollet av den just tillstädeskommande förtjusande konsulinnan Olander med förklaring, att hon väntade med supé, som visade sig vara deliciös’.

Vid nästkommande möte beslutades att föreningens namn och man enades vid förslaget Katarina Skolgille, framfört av Kamrer Marcks v. Würtemberg.

I regel avhölls sammanträden med styrelse och med medlemmarna å restaurant Bellmansro med ett undantag då ett möte på Rektor Sjöwalls önskan hade ett möte i Katarina Realskolas bönsal.

På sammanträdet 22 mars 1930 fastställdes Gillets stadgar och Konsul Einar Olander utsågs till Gillets förste Ålderman. I de första stadgarna hade man en förste och andre pronotarie. Klubbmästaren benämndes ’Tavernare’ och de rådgivande ledamöterna kallades ’Välfärdesdelegerade’

Andra stora händelser i vår omvärld 1930:

På styrelsesammanträdet före samkväm den 19 maj 1932 beslöts åt tavernaren att inbjuda en trevlig gäst för underhållning under kvällen. I protokollet kan man läsa följande: Till trevnaden bidrog restaurantens tyska damkapell som av tavernaren inbjudits. Han hade tydligen fattat sin uppgift rätt.

Det kunde vara svårt att få kamraterna att komma till det första mötet. Man hade sänt ut 200 inbjudningar och trettio personer hade kommit. Vid det första mötet med blivande medlemmar var mycket lyckat och under kvällen hölls 29 tal.

I Rektor Sjöwalls tal föreslog han bringa styrelsen till tiggarestaven för att till instundande invigning av det nya läroverket få ihop något mynt till en donation från Gillet. Av denna önskan lyckades den nya styrelsen inte effektuera och det framgår även från revisorernas berättelse att de var besvikna på att intet skedde i detta ärende.

För att stärka på Gillets ekonomi beslutades att medlem som ej kunde uppvisa Gillets medlemsnål på sammanträden fick böta 50 öre per tillfälle.

På årsmötet 1932 höll Byråingenjör G O Wallenberg ett föredrag med ljusbilder över ’Några trafikproblem på Söder’.

Supén inkl pilsner och kaffe kostade 3:50 på Rådhusrestaurangen på Hantverkargatan 4, 1 tr.

Utveckling av medlemsstocken 1930-1932 enligt revisionsberättelse 1930: 4 st, 1931: 40 st, 31 dec 1932: 106 st.

Den 28 mars 1933 hade Gillet besök av Emil Norlander som höll ett kåserande föredrag. Det var också första gången som sparbössan som skänkts till Gillet användes. Emil Norlander lade som förste man i en tvåkrona som dragpeng. Under de kommande åren hade Gillet vid sina sammanträden besök av flera av dåtidens kändisar, som t ex Sigurd Wallén, Gunnar Turesson (kompositör, sångare), operasångerskan Linnea Schelén som uppträdde vid Gillets sammankomster under flera år och blev betraktad som Gillets ’dotter’.

Medlemsavgifterna har till och från varit svåra att inkassera. 1936 uppdrogs åt sekreteraren och skattmästaren att genom personlig inkassering upptaga de resterande årsavgifterna med en inkassoprovision av högst 20 %.

1935 fick styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheterna om inrättandet av en ’Platsanskaffningsbyrå’ för att bereda anställningar åt nyutexaminerade elever från Katarina Real. Denna byrå fick ett kortvarigt liv då man ett halvår senare blott erhållit två anmälningar om lediga platser och att sökande icke kunde uppbringas.

Under samma år skulle Understödsfonden dela ut 200:- till två st elever för sommarvistelse. Resultatet blev att den ena var sjuk och den andra eleven dök aldrig upp, varför utdelningen innehölls detta år.

Fr.o.m. 1936, erbjuder Gillets sina medlemmar Klubbaftnar, 4 ggr/år, med kortspel, föredrag och annan underhållning. Exempel på några av rubrikerna på föredragen kunde vara: Korea, Bilfärd genom Tyskland, En färd genom Göta Kanal och uppför Stångåns vattensystem till sjön Åsunden med skioptikonbilder o dyl.

År 1940 var antalet medlemmar den 1 januari 224 st. Gillet delade ut 250: - till stipendier åt elever i skolan och 150:- har ur Välgörenhetsfonden ställts till rektor Sjöwalls förfogande för bekostande av landsvistelse åt elever i läroverket. Av årets överskott tillfördes 160:- till den nyinstiftade Kolonifonden. Målet med denna fond som för alla skolföreningar torde vara det väsentligaste; en egen skollovskoloni där skolans elever för en ringa penning skulle njuta ett friskt, härdande friluftsliv under sommarmånaderna.

På årsmötet 1942 uppmanades medlemmarna att medta smör- och brödkuponger och under följande år erbjöds medlemmarna att betala medlemsavgiften på avbetalning. Svårigheten att inkassera avgifterna berodde på sjukdom och krig som härjade, och även styrelsen hade färre träffar pga bl a inkallelser och sjukdomar.

Fredsåret 1945 hade Gillet 300 medlemmar och eftersom medlemsantalet steg under 1946 förelåg ett förslag om att utge en ’Kamrattidning’.

Den 8 maj 1948 inbjöds damer för första gången vid den sedvanliga festen i samband med årsmötet. 1949 slår man samman Välgörenhetsfonden med Kolonifonden med anledning av att Gillets verksamhet icke längre skulle inriktas på en kolonianläggning.

1950 hade medlemstalet ökat till 315 st. Årsmötet avhölls på Skansens Högloft dit medlemmar med damer och familjemedlemmar var inbjudna till supé med dans och underhållning till en kostnad om 12:50 per kuvert. Under sammanträdet underhåller lutsångaren Sixten Fark. De medel årsstämman beslöt ställa till rektor Sigurds förfogande har disponerats så att 500: - utgått som bidrag till inköp av projektionsapparat och 500: - till vandringspriser i olika idrottsgrenar. Kolonifonden heter i redovisningen numera Välgörenhetsfonden som nu uppgick till 3 808:45. Kvällens underhållning bestod bl a av skönsång av operasångerskan Linnéa Schelén tillsammans med kammarmusiker. En magiker vid namn Erik Skoglund underhöll även publiken.

Årets höstsammanträde var förlagt till restaurant Montmartre. Middagen bestod av Sandwiches, Bouchée och nyskjuten älg med hjortron och gurka för 6:25. Klubbmästaren sörjer för underhållning under kvällens lopp.

Både Expressen och DN refererade från festen och skolan hade en teckningsutställning. Temat var: Stockholms Blodbad. Katarina Skolgilles vandringspris för bästa elev i allmän idrott och simning instiftades.

Påföljande år kunde Gillet uppvisa 320 medlemmar och ny medlem i Gillet 1952 blev, Karl-Erik ’Kusken’ Lundberg, välkänd gymnastiklärare i skolan under många år. Vid detta årsmöte hade Gillet inbjudit den svenske schackmästaren Kristian Sköld som höll ett anförande om bl a simultan och blindparti i schack.

De följande åren i Gillets historia är rätt aktiva med många välkända gäster som underhållare. Bl a kan nämnas ”Bagarn” Henning, Staffan Broms, Postgirokören m fl. Gamla Katarina Realare spelar en hockeymatch mot skolan lag på Kanalplan. I samband med Gillets 25 års jubileum överlämnas en gåva till skolan om 1,200: - och något år senare överlämnas två konstverk till skolan och Gillet skaffar sig eget brevpapper 1956 för första gången. Gillet infordrar en offert från bl a Thulebolagen på dödsfallsförsäkring för medlemmarna. Premien var 95:/år. 1957 ordnar Gillet en kamratfest med 104 deltagande Gillesbröder. Programmet består av bl a gymnastikuppvisning, föredrag om fusk förr och nu, elever från klass 5 läser dikter, orgelsolo och Gillet bjuder på kaffe med dopp.

300-årsjubileet
300-årsjubileet. Gustav Sigurd i talarstolen.
Foto Tomas Bohman

Med anledning av skolans 300 års jubileum 1958 skickar Gillet ut ett stort antal ’tiggarbrev’ till bl a Folksam, Konsum, Herman Stolpe, Södra Latin m fl. Resultatet blev att skolan fick 300 böcker till ett värde om 8,000:-. Firandet inleddes med tal av ecklesiastikministern i skolan aula, pianosolo av Hans Leygraf. Högtidligheterna hölls i Gamla Skolan och i kyrkan med tal av bl a kyrkoherde Kahnlund. Jubileet avslutas med att Gillet överlämnar en gåva till skolan om 4.000:- avsett för inköp av böcker samt en bokgåva värd lika mycket.

1960 års Årsmöte och tillika Gillets 30 årsjubileum avhölls i mars i Mercuri-Schartauanernas festvåning på Regeringsgatan 26. Avgiften för årsmötesmiddagen var 10:- per kuvert. Till mötet hade 45 medlemmar anslutit.

För underhållningen svarade operasångerskan Linnea Schelén ackompanjerad av Nils Sahlberg samt Bertil Perrolf som imiterade Evert Taube och Karl Gerhard till gästernas stora belåtenhet.

Årsavgifterna svarade detta år för 1 860: -. En återkommande post under många år är en utgift om 66: - avseende utsmyckning av Rektor Björlings grav. Gillets vinst detta år uppgick till 606:11.

Följande år överlämnar Gillet en gåva om 150: - till Dag Hammarskjölds Minnesfond med anledning av hans bortgång och under påföljande år överlämnas 100:- till Gustav VI Adolfs 80-årsfond.

Årsmötet avhölls på restaurant Kvarnen i mars 1970 med en supé till ett pris om 18: -. Medlemsavgiften detta år höjs till 15:- och medlemsantalet är 234 st.

40-årsjubileet ägde rum på Solliden i maj 1970 enbart för att fira denna dag.

Placeringen av deltagarna vid jubileet utformades så att man satt vid 6 st runda bord enligt följande indelning:

  1. Hedersledamöter
  2. Innehavare av Gillets förtjänsttecken och f d Åldermän
  3. Högt värderade Bröder som ej tillhör klass 1 & 2
  4. Gillets Veteraner
  5. Gillesbröder med inträdesåren 1945- 1959
  6. Gillesbröder med inträdesåren 1960- 1969

Åldermannens, Erik Jernströms, tal bestod av 4 st tätskrivna A4 sidor med en historisk återblick av Sveriges historia under 1600-talet. Den fashionabla supén bestående av tre rätter inklusive vin & sherry och efterföljande dans kostade 40:-/kuvert och var subventionerat med 10:- av Gillet.

21 mars 1980 högtidlighöll Gillet sitt 50 års jubileum med en trerättssupé i Stadshuskällaren. Till mötet var även damer inbjudna. Supén kostade 90 kronor med någon subventionering från Gillet. ’Levande musik’ utlovades vilket medförde att kvällen avslutades med dans. Kavajkostym eller smoking var föreskriven medan damerna ’uppträder i den klädsel som de själva finner trivsammast’. 66 personer närvarade vid detta jubileum

Vid höstmötet 1990 firades Skolgillets 60-årsjubileum. Programmet som var mycket uppskattat av de 43 närvarande bestod av minnen från skoltiden berättads av P-O Jankell, Hans Dubois och Erik Jernström. Deras anföranden ledde till många spontana insatser från flera deltagare. Lennart Nordlander underhöll med pianospel. Medlemsantalet var nu 186 st, som nu betalade 30 kronor i årsavgift. Av detta års insamlade medel överlämnades 1 000:- till Barncancerfonden.

23 mars 2000 firade Gillet sitt 70:e verksamhetsår på Nya Sällskapet på Västra Trädgårdsgatan 6 i Stockholm. Åldermannen Hans Åke Bodin gjorde en historisk återblick över de gångna verksamhetsåren. Medlemsavgiften beslutades skulle vara oförändrad, 50:-. Insamlingen i samband med årsmötet donerades till utsmyckning av Katarina Kyrka med anledning av återuppbyggnaden av kyrkan efter branden i maj 1990. Gillets mångårige arkivarie, Lars Björkberger, presenterade Gillets regalier samt visade teckningar eleverna hade gjort i skolan 1950 med anledning av Gillets 20-årsjubileum. Krögaren Ola Schwang presenterade och berättade om de lokaler vi befann oss i under kvällen.

Gillets 80:e verksamhetsår 2010 inleddes med Årsmöte och Jubileumsmiddag på Nya Sällskapet på Västra Trädgårdsgatan 6 i Stockholm. Detta år har Gillet närmare 130 medlemmar. Flera av medlemmarna, 31 st, är äldre än Katarina Skolgille. Den äldste av dem Hedersledamoten Erik Sundelin född 1914, medlem sedan 1940, och fortfarande aktiv på Gillets träffar. Gillet arrangerar två medlemsmöten per år, Års- resp Höstmöte. Dessa träffar har under senare år alltid varit mycket välbesökta, med en anslutning på mellan 40-50 Gillesbröder per möte. Senaste verksamhetsåret har Gillet haft en ökning med elva nya medlemmar

Skolan har under alla åren haft en lång rad elever, kända och mindre kända efter avslutad skolgång. Bland mer välkända elever kan nämnas t ex pianisten Hans Leygraf, författaren/konstnären Stig ’Slas’ Claesson, operasångaren Nicolai Gedda, skådespelaren Hans Strååt, teater-och litteraturkritiker Leif Zern, Max Gumpel, byggmästare, deltog i OS i vattenpolo 1912 & 1920 och var god vän med bl a Greta Garbo, skådespelare Manne Grünberger, arkitekt Bengt Carlqvist, författarna Göran Hägg och Mats Wahl. En av de mer rikskända eleverna under början av vårt förra sekel var en person vid namn Kurt Haijby, f 1897, som gick fem år i skolan. Han åtalades på 1950-talet för misstänkta sexuella relationer med kung Gustav V och pressade Hovförvaltningen på pengar för att köpa hans tystnad.

Tony Ruster, sekreterare
Katarina Skolgille

Källa: Gillets matriklar, års- och styrelsemötesprotokoll, verksamhetsberättelser, skrivelser, inbjudningar, brev, handlingar från Gillets arkiv, Hundra år i Sverige, Hans Dahlberg, Bonniers förlag 1999, Mats Heuman riksåklagare.